Stemm-vun-der-stroossDiscours de Lydia Mutsch à la conférence de presse de Stëmm vun der Strooss.