Diogenes

Date d’adhésion2005
N° 10Loge mixte
Tenuestous les mercredis
LieuTurnhout (Dessel) Belgique
Langue véhiculaireNéerlandais
Contacthttp://www.diogenesgol.be/

La loge Diogenes est un atelier contemporain dont les membres basent le travail en loge sur la parreisia: la franchise, la volonté de s’exprimer et la volonté d’écouter l’autre avec le  respect des différences et des antagonismes qui existent en loge comme dans la société.

Dans leurs travaux, ils se basent sur la raison et s’abstraient de tout dogme.

Diogenes a l’ambition d’être une loge démocratique et progressive, qui dénonce toute discrimination et qui essaie de lever les barrières existantes.

Diogenes attend de ses membres un participation active dans la construction et la croissance de l’Atelier et un engagement en société,  chacun selon ses moyens, ses talents et ses compétences.

Diogenes considère la fraternité comme un agent actif dans l’Atelier et dans la société.

suivant

Aangesloten in2005
N° 10Gemengde loge
Zittingenelke woensdag
PlaatsTurnhout (Dessel) België
VoertaalNederlands
Contacthttp://www.diogenesgol.be/

De  Achtbare Loge Diogenes wil een eigentijdse en toekomstgerichte loge zijn,  zij wil werken ter vervolmaking van de mensheid en steunt daarbij op de rede.

Zij legt in haar arbeid de nadruk op de parreisia, de vrijmoedigheid: de vrijheid van spreken en de bereidheid tot luisteren naar elkaar, in respect voor de antagonismen die bestaan in de loge en in de maatschappij.

Diogenes neemt zich voor standpunten niet alleen theoretisch uit te diepen, maar in de praktijk te brengen en streeft naar een democratische en progressieve vrijmetselarij. Diogenes wil ijveren voor het doorbreken van iedere vorm van discriminatie en zal trachten  scheidingslijnen op te heffen.

Diogenes  verwacht van  leden dat zij daadwerkelijk bijdragen aan de opbouw en de groei van de werkplaats, ieder volgens mogelijkheden, bekwaamheden en talenten.

Diogenes beklemtoont dat broederlijkheid een actief principe is binnen de werkplaats en in de maatschappij. Broederlijkheid betekent meer dan formele verdraagzaamheid, zij komt tot uitdrukking in een actieve en gezamenlijke inzet.

suivant